Kunden kallas nedan “Hyrestagaren” medan Förrådsvagnen i Sverige AB kallas Förrådsvagnen.

 

Bakgrund

Förrådsvagnen hyr ut förråd till privatpersoner samt företag.

 

Avtalets omfattning

Genom avtalet upplåter Förrådsvagnen till Hyrestagaren en rätt att magasinera i ett förråd som Förrådsvagnen tillhandahåller.

 

Ersättning

Hyror enligt vid avtalets ingång gällande prislista. Prisindexjustering av ingångna avtal

kan även ske med upp till 5 % per år

.

Avtalstid och uppsägning

Avtal förlängs automatiskt med en (1) månad i taget om det inte skriftligen sägs upp

senast en (1) månader innan avtalstidens utgång. Uppsägning kan ske skriftligen eller

genom mail till info@forradsvagnen.se Hyra faktureras i förskott med 10 dagars

betalningstid. Kortaste hyrestid är (3) månader.

 

Åtaganden för hyrestagaren

Hyrestagaren åtager sig att följa de förhållningsregler och policys som gäller

beträffande lagring, in- och utforsling i förråd. Ingen lagring av kemikalier,

sprängmedel eller annat farligt gods får ske. Hyrestagaren får ej borra hål i, måla eller

på annat sätt modifiera förrådet utan särskilt tillstånd av Förrådsvagnen. Hyrestagaren är

skyldig att försäkra sin egendom.

 

Avtalets upphörande

Förrådsvagnen har rätt att säga upp avtalet vid utebliven betalning. Uteblir betalning för två

månadshyror/fakturor hävs avtalet automatiskt. Vid kontraktets upphörande har

hyrestagaren skyldighet att tömma förrådet på dess innehåll. I det fall hyrestagaren inte

tömt förrådet vid avtalets upphörande har Förrådsvagnen rätt att själv tömma förrådet på

dess innehåll och fakturera hyrestagaren för kostnader som Förrådsvagnen ådrager sig i

samband med detta.

 

Pantsättning av innehåll

Hyrestagaren pantsätter sitt innehåll i och med att kunden ingår avtal med Förrådsvagnen.

Om hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden mot Förrådsvagnen äger Förrådsvagnen rätt att öppna förrådet och sälja innehållet.

 

Skadestånd

Förrådsvagnen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada för hyrestagaren, tredje man eller

partner eller kunder till denna. Vid vårdslöshet kan dock de avgifter som Förrådsvagnen tar

för sina tjänster/hyror nedsättas i proportion till tid som tjänsten ej varit tillgänglig.

Förrådsvagnen tar ej ansvar för gods (lös egendom) eller annat som förvaras i förråd.

 

Andrahands uthyrning

Utan Förrådsvagnens skriftliga medgivande får hyrestagaren inte underuthyra förrådet, eller

på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

 

Policies för Förrådsvagnens Förråd

Följande policies ska följas:

– Hyrestagaren ska kontakta Förrådsvagnen minst en vecka i förväg för att bestämma tid för att besöka förrådet.

– Lås alltid ditt förråd även om det är tomt.

– Lämna inte emballage, skrot eller annat avfall utanför förrådet eller på området.

– Var medveten om att lagerplatsen är kameraövervakad .

– Meddela Förrådsvagnen om något är fel eller bör åtgärdas.

– Inga obehöriga föremål så som t.ex bilar vagnar etc. får uppställas på Förrådsvagnens

område/lokal.

– Hyrestagaren ska alltid visa hänsyn mot andra kunder och följa anmodningar från

Förrådsvagnens personal.

 

 

Ändring av allmänna villkor

Förrådsvagnen äger rätt att ändra dessa allmänna villkor men har skyldighet att vid ändring

publicera dessa ändringar på sin hemsida minst tre (3) månader innan ändringarna träder i kraft.